Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: j0318055

Taalpraktijk Berends

 

 

 

 

 

 

Introductie

 

 

 

 

Dutch courses

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden

 

 

Definities

Taalpraktijk Berends: gevestigd in Abcoude, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53058607.

Opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Taalpraktijk Berends.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Taalpraktijk Berends verricht. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen wanneer dat uitdrukkelijk door partijen is overeengekomen.

 

Artikel 2 Kwaliteit

Taalpraktijk Berends verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de afspraken. Taalpraktijk Berends verricht de afgesproken werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

 

Artikel 3 Betaling

De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Taalpraktijk Berends ingediende factuur te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum. Verzuimt de opdrachtgever binnen deze termijn te betalen, dan is deze van rechtswege in verzuim. Alle kosten van inning die in verband met te late betalingen zijn gemaakt, komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 4 Reiskosten

Eventuele reiskosten worden in rekening gebracht.

 

Artikel 5 Afzeggen

Een vastgelegde datum kan tot 48 uur voor aanvang van de les kosteloos worden verzet. Bij afzeggen minder dan 48 uur van tevoren wordt de les volledig in rekening gebracht. Taalpraktijk Berends kan een les kosteloos verzetten wanneer de trainer om zwaarwegende redenen niet in staat is om deze te geven. Een nieuwe datum kan in overleg worden afgesproken.

 

Artikel 6 Geheimhouding

Bij het verrichten van de werkzaamheden zal Taalpraktijk Berends de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht nemen. Taalpraktijk Berends verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan aangenomen kan worden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich uit tot na de beëindiging van de opdracht.

 

Artikel 7 Overmacht

Taalpraktijk Berends is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. In dat geval heeft Taalpraktijk Berends het recht om de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding is gehouden.

 

Artikel 8 Gezagsverhouding

Taalpraktijk Berends voert de werkzaamheden naar eigen inzicht uit en heeft eveneens het recht om tijdstip en tijdsduur ervan naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat er tussen hen geen enkele gezagsverhouding bestaat ter zake van de werkzaamheden.

 

Artikel 9 Inschakeling derden

Indien zulks naar het oordeel van Taalpraktijk Berends redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, heeft Taalpraktijk Berends het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

Taalpraktijk Berends is niet aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden schade, behoudens in geval van aantoonbare opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid zal echter nimmer het desbetreffende factuurbedrag overschrijden. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook wanneer Taalpraktijk Berends aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door Taalpraktijk Berends bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software of andere zaken.

 

Artikel 11 Geschillen

In geval van geschillen zullen partijen proberen deze op te lossen in goed overleg. Als het onmogelijk gebleken is een geschil in onderling overleg op te lossen, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Taalpraktijk Berends. Op de rechtsverhouding tussen Taalpraktijk Berends en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Bij verschil van mening over de interpretatie van de algemene voorwaarden kan op verzoek van een der partijen de rechter uitsluitsel geven.

 

 

© Taalpraktijk Berends, Abcoude/De Ronde Venen, 2024