Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: j0318055

Taalpraktijk Berends

 

 

 

 

 

 

Introductie

 

 

 

 

Dutch course

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden

 

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden worden geacht deel uit te maken van elke overeenkomst tussen Taalpraktijk Berends en de opdrachtgever. Eventueel door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden voor het verlenen van opdrachten maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien beide partijen dat nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden die in strijd zijn met deze voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij zij door Taalpraktijk Berends schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.

 

Artikel 2 Kwaliteit

Taalpraktijk Berends verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de afspraken.

 

Artikel 3 Betaling

De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Taalpraktijk Berends ingediende factuur te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Verzuimt de opdrachtgever binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum te betalen, dan is deze van rechtswege in verzuim. Alle kosten van inning die in verband met te late betalingen zijn gemaakt, komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 4 Kosten

Eventuele reis- en administratiekosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

 

Artikel 5 Offerte

Elke offerte of opdrachtbevestiging is in principe vrijblijvend en geldt voor één maand.

 

Artikel 6 Geheimhouding

Bij het verrichten van de werkzaamheden zal Taalpraktijk Berends de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht nemen. Taalpraktijk Berends verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan aangenomen kan worden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich uit tot na de beëindiging van de opdracht.

 

Artikel 7 Overmacht

Taalpraktijk Berends is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. In dat geval heeft Taalpraktijk Berends het recht om de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding is gehouden.

 

Artikel 8 Auteursrecht

Alle door Taalpraktijk Berends verstrekte stukken, zoals teksten, rapporten, adviezen en overeenkomsten, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Taalpraktijk Berends worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Taalpraktijk Berends worden gebracht en door hem worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Taalpraktijk Berends kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

 

Artikel 9 Gezagsverhouding

Taalpraktijk Berends voert de werkzaamheden naar eigen inzicht uit en heeft het recht om tijdstip en tijdsduur ervan naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat er tussen hen geen enkele gezagsverhouding bestaat ter zake van de werkzaamheden.

 

Artikel 10 Inschakeling derden

Indien zulks naar het oordeel van Taalpraktijk Berends redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, heeft Taalpraktijk Berends het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 11 Wijzigingen in de opdracht

De eventuele meerkosten als gevolg van wijzigingen in de opdracht komen ten laste van de opdrachtgever. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de aangegeven tijdstippen voor het verlenen van de dienst door Taalpraktijk Berends worden overschreden. Taalpraktijk Berends is te allen tijde gerechtigd meerwerk en/of extra werk aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 12 Levertijd

De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt Taalpraktijk Berends ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens Taalpraktijk Berends.

 

Artikel 13 Annulering

Wanneer de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, heeft Taalpraktijk Berends recht op betaling voor de verrichte arbeid.

 

Artikel 14 Ziekte

Ziekte of arbeidsongeschiktheid ontslaat Taalpraktijk Berends van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van de leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op vergoeding van kosten. De opdrachtgever heeft na ontvangst van de ziekmelding gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, maar hij heeft wel de verplichting Taalpraktijk Berends te betalen voor het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

Taalpraktijk Berends is niet aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden schade, behoudens in geval van aantoonbare opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid zal nimmer het desbetreffende factuur- en/of contractbedrag overschrijden.

 

Artikel 16 Klachten

De opdrachtgever is verplicht de door Taalpraktijk Berends geleverde teksten en diensten binnen twee weken te controleren op eventuele onjuistheden en onzorgvuldigheden. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever geen recht meer op herstel of schadeloosstelling.

 

Artikel 17 Geschillen

In geval van geschillen zullen partijen proberen deze op te lossen in goed overleg. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Als het onmogelijk gebleken is een geschil op te lossen, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Taalpraktijk Berends. Op de rechtsverhouding tussen Taalpraktijk Berends en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Bij verschil van mening over de interpretatie van de algemene voorwaarden kan op verzoek van een der partijen de rechter te Amsterdam uitsluitsel geven.

 

 

Aanvullende algemene voorwaarden voor de trainingen van Taalpraktijk Berends

 

·        Bij onvoldoende deelname wordt de training geannuleerd en wordt het bedrag teruggestort.

·        Door inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige bedrag, ook als u de training niet of slechts gedeeltelijk bijwoont. Wanneer u de training om welke reden dan ook niet kunt bijwonen, bent u het volledige bedrag verschuldigd.

·        Taalpraktijk Berends kan noch aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de training.

·        Deelname aan de training geschiedt te allen tijde voor eigen risico.

 

 

© Taalpraktijk Berends, Abcoude/De Ronde Venen, 2019